Veikts pētījums par atkarību izraisošo vielu lietošanas profilakses īstenošanu Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs

Pēc Veselības ministrijas pasūtījuma 2021./2022. mācību gadā veikts pētījums, lai noskaidrotu Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs īstenoto atkarību profilakses politiku, kā arī pieejamos un nepieciešamos resursus atkarības izraisošo vielu lietošanas izplatības mazināšanai skolās. 

Pētījums rāda, ka nepilnos 75% skolu pastāv izstrādāta politika attiecībā uz atkarību izraisošo vielu lietošanu saistītiem jautājumiem, bet nepilna piektā daļa aptaujāto skolu darbinieku norādījuši, ka viņu  skolā nav izstrādāts politikas dokuments.

Lielākā daļa aptaujāto izglītības iestāžu darbinieku uzskata, ka atkarības profilakses jautājumi ir integrēti mācību saturā. Vairāk kā puse (53,9%) aptaujāto norādījuši, ka atkarību temati mācību saturā kopumā tiek integrēti, taču būtu nepieciešami uzlabojumi. 22,3% pētījuma dalībnieku uzskata, ka viņu pārstāvētajā skolā atkarību temati mācību saturā netiek sistemātiski integrēti, skolēniem tiek piedāvāts apgūt atsevišķus tematus mācību stundu laikā vai skolā tiek organizētas atsevišķas kampaņveidīgas aktivitātes par atkarību jautājumiem.

Mazāk kā puse vispārizglītojošās izglītības iestādes ziņo par to, ka skolā ir kompetents darbinieks, kurš spēj sniegt palīdzību skolēnam, kurš ir lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošās vielas. Vairāk kā puse aptaujāto (53,7%) uzskata, ka vecāki tiek iesaistīti atkarību profilaksē skolā, savukārt trešā daļa (32,3%) izglītības darbinieku uzskata, ka viņu pārstāvētajā skolā šāda sadarbība ar skolēnu vecākiem nenotiek.

Pētījumā tika konstatēts izglītības darbinieku informētības trūkums par starptautiski zinātniski pierādītām un rekomendētām visaptverošas atkarību profilakses politikas komponentēm skolu vidē. Lietotās metodes atkarību profilakses jautājumu apguvei skolās lielākoties atbilst tām, kuras ir zinātniski pierādītas kā efektīvas, tomēr Latvijas skolās tiek izmantotas arī mazefektīvās pieejas, tādas kā policijas suņu reidi mācību iestādēs un bijušo atkarību izraisošo vielu lietotāju pieredzes stāsti.  Lielākoties ar atkarību profilaksi izglītības iestādēs tiek saprasta atkarību tematu iekļaušana mācību saturā.   

Pētījumā piedalījās 712 izglītības darbinieki no 247 skolām - skolu administrācijas darbinieki, sociālo zinību skolotāji, skolu psihologi un sociālie pedagogi.

Pētījuma gala ziņojums pieejams šeit.

Pētījums tika realizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros (Nr.9.2.4.1./16/I/001).