Atsākas veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana

Veselības ministrija (VM) ir uzsākusi jaunu Eiropas Sociālā fonda Plus finansētu projektu  Nr. 4.1.2.1/1/24/I/001 "Nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi".

Projekta mērķis ir uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, veicot nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības riskam pakļautie iedzīvotāji, piemēram, bērni un jaunieši, personas ar vielu un procesu atkarībām un sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, vecāki, darba ņēmēji (īpaši gados vecāki), kā arī ārstniecības iestādes, izglītības iestādes, plānošanas reģioni, pašvaldības, biedrības un nodibinājumi, tiesībaizsardzības un bērnu tiesību aizsardzības institūcijas (piemēram, tiesas un sociālās korekcijas iestādes).

Kā galvenās projekta darbības tiks veikti sabiedrības veselības pētījumi, nacionāla mēroga veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, izstrādāti un izplatīti dažāda veida un formāta informatīvie materiāli.

Projekta ietvaros Latvijas iedzīvotājiem visos vecumposmos un dažādām mērķa grupām tiks ieviesti un īstenoti pasākumi desmit jomās, kas lai novērstu priekšlaicīgu mirstību, darba nespēju, veicinātu dzīves kvalitāti un uzlabotu iedzīvotāju veselībpratību (veselīga uztura lietošanas veicināšana, tostarp mutes dobuma un zobu veselība, atkarību mazināšana, fizisko aktivitāšu veicināšana, psihiskās veselības veicināšana, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšana, veselības veicināšana un primārās slimību profilakses uzlabošana, traumatisma mazināšana, infekciju izplatības mazināšana un vakcinācijas veicināšana, iedzīvotāju izglītošana pirmās palīdzības sniegšanā, prenatālās un agrīnās bērnības vecāku prasmju programmu ieviešana). 

Projekta īstenošana plānota līdz 2029.gada 31.decembrim.

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai www.esparveselibu.lvwww.vm.gov.lv/lv un VM sociālo mediju kontos.