Skolu pārstāvji apmācīti atkarību profilakses īstenošanā

Atkarību profilakses pasākumu īstenošanai skolā ir ievērojama priekšrocība – ar to palīdzību ir iespējams sasniegt bērnus dažādos vecumposmos un īstenot mērķtiecīgus pasākumus, lai mazinātu dažādu riska faktoru ietekmi, kas veicina atkarību izraisošo vielu lietošanas uzsākšanu. Lai atbalstītu izglītības iestādes atkarību profilakses rīcības plāna izstrādāšanā un ieviešanā, 2023. gadā no aprīļa līdz jūnijam īstenoti četri reģionālie semināri, kuros apmācīti vairāk nekā 100 Latvijas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pārstāvji.

Pētījumi apliecina, ka izglītības iestādēm ir jābūt tādai  atkarību profilakses politikai, kas netolerē atkarību izraisošo vielu lietošanu, taču vienlaicīgi sniedz atbalstu un palīdzību izglītojamajiem un viņu ģimenēm. Atkarību profilakses politikai jābūt vērstai uz to, lai novērstu izglītojamo atsvešināšanos no izglītības sistēmas, kas var rasties atkarības izraisīto vielu lietošanas un ar to saistīto problēmu un seku rezultātā.  

Semināru laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar pētījuma rezultātiem par Latvijas izglītības iestādēs īstenoto atkarības profilakses politiku, un apmācīti darbā ar izstrādātiem metodiskiem ieteikumiem atkarības profilakses rīcības plāna izstrādāšanai, īstenošanai un uzraudzības nodrošināšanai. Semināri notika Daugavpilī, Liepājā, Cēsīs un Jēkabpilī.

Kā liecina pēc Veselības ministrijas pasūtījuma 2021./2022. mācību gada laikā veiktā pētījuma rezultāti, nepilnos 75% vispārizglītojošo izglītības iestāžu pastāv izstrādāta politika attiecībā uz atkarību izraisošo vielu lietošanu saistītiem jautājumiem. Vienlaikus mazāk kā puse skolu ziņojušas, ka izglītības iestādē ir kompetents darbinieks, kurš spēj sniegt palīdzību skolēnam, kurš ir lietojis, glabājis vai izplatījis atkarību izraisošās vielas.

Pētījumā, kurā piedalījās 712 vispārizglītojošo izglītības iestāžu darbinieki no 247 izglītības iestādēm, tika konstatēts darbinieku informētības trūkums par starptautiski zinātniski pierādītām un rekomendētām visaptverošas atkarību profilakses politikas komponentēm skolu vidē. Lai gan lietotās metodes atkarību profilakses jautājumu apguvei Latvijas skolās lielākoties atbilst tām, kuras ir zinātniski pierādītas kā efektīvas, tomēr tiek izmantotas arī mazefektīvas pieejas, piemēram,  policijas suņu reidi mācību iestādēs un bijušo atkarību izraisošo vielu lietotāju pieredzes stāsti.

Ņemot vērā pētījuma rezultātus un balstoties uz starptautisko zinātnisko literatūru, 2023. gadā izstrādāti metodiskie ieteikumi izglītības iestādēm atkarības profilakses politikas izstrādei un īstenošanai, kas ietver gan atbalstošas un drošas skolas vides veidošanu, gan izglītojošu mācību programmu integrāciju un atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem.

Plašāk ar pētījuma rezultātiem var iepazīties šeit.

Metodiskie ieteikumi atkarību profilakses rīcības plāna izstrādāšanai, īstenošanai un uzraudzībai pieejami šeit.

Semināri realizēti Veselības ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.